Generalforsamling 2018


 

Referat fra generalforsamlingen den 26. marts 2018

Beretning længere nede på siden, efter billederne.

Punkt 1. på dagsordenen: Valg af dirigent: Bestyrelsen anbefalede Gunnar Storm Thomsen, der blev valgt uden modkandidat.

Punkt 2. Beretning: Beretningen, der blev godkendt uden bemærkninger, blev læst op af Jørgen Hansen.

Punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget: Såvel regnskab som budget blev godkendt, dog med bemærkningen om ikke der skulle to revisorers underskrifter til. Dirigenten kunne oplyse, at det havde været foreningens procedure hidtil. Spørgeren gav efterfølgende udtryk for tilfredshed med svaret.

Punkt 4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag.

Punkt 5.Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 2019: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for regnskabsåret 2019, der blev vedtaget.

Punkt 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2. år: På valg var Torben Pedersen, der ikke modtog genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev Preben Søegaard. Erling Poulsen modtog genvalg.

Valg af to suppleanter: På valg var Anette Astrup og Jørgen Hansen, der begge blev genvalgt.

Valg af revisor og revisor suppleant: På valg som revisor Tove Pedersen, der blev genvalgt. Som revisor suppleant blev Jeanette Baun Rasmussen valgt. Ud trådte Preben Søegaard, der afløste Torben Pedersen i bestyrelsen.

Punkt 7. Evt.: Der var ikke nogen egentlige spørgsmål under eventuelt, hvorefter dirigenten gav Jørgen Hansen ordet for en afsluttende bemærkning.

Med stor respekt for medlemmernes engagement i foreningen, samt alle der på en eller anden måde bidrog til foreningens trivsel, takkede Jørgen Hansen på vegne af bestyrelsen. En særlig tak blev tildelt Torben Pedersen for lang og tro tjeneste for foreningen. Ligeledes blev Preben Søegaard og Jeanette Baun Rasmussen budt velkommen til det forestående arbejde i bestyrelsen. Sluttelig henviste Jørgen Hansen til Ludvig Dalls guidede biltur: ”På mælketur fra krigergrav til Kolding Andelsmejeri”, der finder sted den onsdag den 9. maj. Herom ved en senere indbydelse. Herefter spillede Knud Sørensen til sangen ’Når vinteren rinder i grøft og i grav’, hvorefter der var kaffebord.

Efter Kaffepausen var der foredrag ved Gunnar Ebbesen ”Fra Slotsmøllen til Låsbyhøj”, en spændende tur gennem bl. a. Låsbygade. Man fornemmede fra starten Gunnar Ebbesens forarbejde forud for fortællingen. Med stor viden ’og lune’ førte Gunnar Ebbesen forsamlingen til målet på Låsbyhøj. Aftenen sluttede med sangen ’ Den danske sang er en ung, blond pige’, hvortil Knud Sørensen spillede.

DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047

 

 

 

 

 

 

 

 

Beretning for Seest Lokalhistoriske Forenings  ordinære generalforsamling afholdt mandag den 26. marts 2018 i Sognehuset Kirketoft 2.

Foreningslivet i Seest har gennem årene været kendetegnet ved sin mangfoldighed og forskellighed. Sådan er det ikke længere med mangfoldigheden. I 2017 blev Seest en forening mindre idet borgerforeningen ophørte efter godt 10 års virke, hvilket skete i forbindelse med Bakkeskolens udvidelse. Foreningens ildsjælene måtte se deres lokaler inddraget til skolebrug uden henvisning til andre lokaler.

Der skal lyde en stor tak til Borgerforenings sidst siddende bestyrelse, der tildelte Seest Lokalhistoriske Forening ikke så få midler efter foreningens ophør, hvilket vil fremgå af regnskabet. Vi kan så glæde os over, hvad Seest-samling har formået at få ud af arealerne til deres mange aktiviteter. Det må siges at være imponerende. Desværre har der været øvet hærværk på stedet.

Det kræver flid og slid at være en forening i dag. Tilbuddene til borgerne er mangfoldige. Enhver forening og institution med respekt for sine medlemmer, afholder   foredrag, film, besøg på virksomheder m.v. Aftenskolerne ikke at forglemme.

Derfor! Vi kan ikke undgå at bevæge os uden for Seest såfremt vi fortsat kan byde på bl.a. foredrag.

Hvad gør vi her i Seest Lokalhistoriske Forening?

Vi gør stort set det samme som hidtil. Ser vi tilbage på 2017 har vi haft otte aktiviteter, hvori medlemmerne har deltaget.  Efter deltagerantallet at dømme, er det ikke så ringe endda. Gennem årene har der i alt været 44 aktiviteter. Men vi vil gerne noget mere. Noget nyt. Derfor beder vi medlemmerne byde ind med gode ideer til evt. fornyelser. Vi må erkende, at emner om Seest har været begrænset til to personer, nemlig Ludvig Dall og Per Thornberg, der begge har været på banen i 2017.

Der har været kontakt til andre med kendskab til Seest, men de er udeblevet. På arkivet og på hjemmesiden findes der billeder og tekst fra samtlige aktiviteter.

 

I sommerperioden har vi haft samarbejde med KVARTERHUSET på Junghansvej, der i to omgange har haft en artikel i ”Sydvesten” om vores virke. Ophavsmanden til samarbejdet var ansvarshavende for Sydvesten Henning Hansen. Første del af omtalen i Sydvesten var i juniudgaven, anden del i augustudgaven. Begge blade kan ses på arkivet, der er åben første tirsdag i måneden kl. 16-18.

Vi har ligeledes samarbejdet med de lokale arkiver om 750året for Koldinghus i 2018, hvortil vi bl.a. har fået fremstillet plancher, der omhandler Rytterskolen og dramaet på Skovdruplund. Et projekt vi blev bedt om at indgå i. Tilrettelægger for arkiverne og arrangementet er Poul Berrig – Vamdrup. Det blev til ikke så få møder og kørte kilometer. Til projektet yder Kolding Kommune et tilskud på 40.000kr. Arne og Jørgen Hansen stod for Seest delen.

Der har været en del korrespondance med en af efterkommerne af Vang Møllers Gartneri, bosiddende i Liseleje. Desværre følte vedkommende sig ikke i stand til at holde et foredrag om det ellers tidligere så store gartneri. Det blev dog til lidt billeder. Vi har modtaget til serien ”Hvor blev de af” erindringer fra Kirsten Borden (født Ravn der var bosiddende Seestvej 1). Hendes fantastiske livshistorie kan ses på arkivet.

Vi har søgt Velux fonden om midler til et nyt computerudstyr til bl.a. arkivering, hvilket er et krav såfremt vi ønsker det kommunale tilskud bibeholdt. Ansøgningen gav pote, Velux Fonden tildelte foreningen 14.400kr. Dette er nu etableret og ibrugtaget.

Hjemmesiden.

Der har, med rette, været rettet henvendelse til foreningens formand Arne Hansen med spørgsmålet: Hvem er foreningens Webmaster? Svaret på spørgsmålet er: Det er Jørgen Hansen. Han er foreningens Webmaster. Kort fortalt: han ejer domænenavnet Seest Lokalhistoriske Forening. Til at betjene hjemmesiden har han en Web Administrator som er, og altid har været, Preben Søegaard. Han kan, via en kode, låse hjemmesiden op og indsætte, hvad Webmasteren beder ham om.

Alt vedrørende hjemmesiden oplyses bestyrelsen og foregår i samarbejde med bestyrelsen.

Foreningen, der er blevet et år ældre, tæller i dag 105 medlemmer, der alle er drivkraften bag Seest Lokalhistoriske Forening.