Generalforsamling 2019


Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2019

Dagsorden iflg. vedtægterne

 

Godt 50 medlemmer deltog ved foreningens ordinære generalforsamling. Jørgen Hansen bød på vegne af bestyrelsen velkommen.

Aftenen indledtes med sangen ’Når vinteren rinder i grøft og i grav’ akkompagneret af Knud Sørensen.

Punkt 1. på dagsordenen var valg af dirigent: Bestyrelsen anbefalede Gunnar Storm Thomsen, der blev

valgt uden modkandidater.

Punkt 2. Beretning: Beretningen blev læst op af Jørgen Hansen og godkendt.

Punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget:

Under punkt 3 blev der stillet spørgsmål vedr. regnskabet, der viste en betydelig formue.

Til spørgsmålet om dens anvendelse svarede formanden Arne Hansen: Vi samler ikke til

lade, men vi ser lidt ud i fremtiden en evt. ændring af lejemålets fremtid for arkivet i Rytterskolen,

hvorefter regnskab og budget blev godkendt.

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 2020: Uændret kontingent for 2020.

For enkelt person 100,- kr. og for husstand (2 personer) 175,- kr.

Punkt 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

På valg var: Arne Hansen, Tove Poulsen og Klaus Astrup, der alle modtog genvalg.

Punkt 6a. Valg af 2 suppleanter for 1 år:

På valg var Anette Astrup og Jørgen Hansen, der begge modtog genvalg.

Punkt 6b. Valg af revisor og revisorsuppleant:

På valg som revisor var Tove Pedersen, der modtog genvalg.

På valg som revisorsuppleant var Jeanette Baun Rasmussen, der modtog genvalg.

Punkt 7. Evt.

Under evt. blev leje og ansøgningsfrist af sognehuset diskuteret efter, at der i beretningen blev

oplyst, at foreningen ikke kunne lave en egentlig halvårs planlægning pga. en meget kort

ansøgningsfrist på 2 mdr. samt en opfordring til at benytte sognehuset midt i måneden, hvilket

besværliggjorde aftaler med evt. foredragsholdere. Medlemmer opfordrede herefter bestyrelsen

at indbyde menighedsrådet til en snak om problemet. Formanden noterede sig opfordringen og

lovede at indbyde menighedsrådet til en snak om problemet.

Til stor glæde for såvel bestyrelsen som medlemmerne, afleverede Per Thornberg til formanden

Arne Hansen, til opbevaring på arkivet, en flot indbunden beskrivelse af en sognefogeds arbejde,

indførelse af begrebet sognefoged i 1500 tallet, og, at der Seest Sogn gennem årene havde været

27 sognefogeder. Fortællingen kan ses og læses på arkivet og den vil blive lagt ud på hjemmesiden.

 

Efter generalforsamlingen og kaffebord, var der foredrag ved Gunnar Storm Thomsen. Her blev der vist billeder

fra den indre del af Kolding før og nu. Gunnar Storm fortalte levende om den udvikling Kolding havde gennemgået i

de mange år, billederne viste. Efterfølgende faldt der mange rosende ord til Gunnar Storm, der af foreningen modtog

en vingave som tak for sit indslag.

Aftenen afsluttede med sangen ’Den danske sang’ akkompagneret af Knud Sørensen.

Referent: Jørgen Hansen

 

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 Foto-6 Foto-7 Foto-8