Generalforsamling 2015


 

Referat fra generalforsamlingen

 

Generalforsamling 2015 afholdt den 3. marts kl. 19.00 i sognehuset Kirketoft 2 Kolding – Seest.

 

Punkt 1: på dagsordenen, valg af dirigent. Efter Bestyrelsens anbefaling valgtes Per Thornberg, Hylke, til posten.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var indvarslet til rette tid iflg. vedtægterne. Dirigenten konstaterede ligeledes, at dagordenen fulgte vedtægterne.
Punkt 2: bestyrelsens beretning. Beretningen blev fremført i PowerPoint og ledet af Jørgen Hansen, der oplyste, at foreningen havde afholdt, eller deltaget i, otte arrangementer i 2014 således beskrevet.

 

Den 20. marts. Foreningens Første arrangement, ”generalforsamlingen”. Jørn Kronborg-Jensen, formand for skydeselskabet i Munkensdam, var gæstetaler efter generalforsamlingen. I den forbindelse inviteredes foreningen til et besøg hos skydeselskabet.

 

Den 1. april. Arkivet havde den dag besøg af Holger Hadberg, der havde medbragt artikler lavet af affaldsstål i kælderen hos H.O.W. Petersen, også kaldet Ålborg- Petersen, fra sidst i 40erne og først i 50erne.

 

Den 8. april. Her havde foreningen besøg af journalisten Martin Wilde, der fortalte bredt om jernbanerne i Kolding. Ligeledes fortalte han om, hvorfor Seest ikke fik sin egen station.

Den 27 maj. Den tilrettelagte tur til gården Gl. Røj, måtte aflyses pga. tekniske problemer. Foreningen kunne ikke opnå tilladelse til at køre gennem kildevæld til klatrebanen, der var en del af arrangementet. Efter grundig overvejelse valgte foreningen at aflyse turen, der ville have betydet for meget kørsel i forhold til tiden der var aftalt med Gl. Røj.

Den 23. aug. Foreningen besøgte skydeselskabet i Munkensdam, inviteret af Jørn Kronborg-Jensen på generalforsamlingen den 20. marts. Efter en grundig fortælling om selskabet var der muligheder for at skyde, hvilket samtlige fremmødte deltog i.

 

Den 21. okt. Foreningen besøgte politimuseet på Rømøvej. Efter velkomst af Henrik Verner Hansen var der rundvisning i museet, hvor de fremmødte blev delt i to hold af hensyn til pladsen.

 

Den 3. nov. På tiårsdagen for Seestkatastrofen den 3. okt. deltog foreningen, inviteret af Seest Borgerforening, med et billedprogram om det gamle Seest.

 

Den 23. nov. Ligeledes inviteret af borgerforeningen deltog foreningen ved deres julearrangement ved Rema 1000.

 

Sidste aktivitet i 2014. Foreningens eget julemøde. Knud Sørensen deltog ved mødet med fortælling, billeder og film om DDMM i perioden 1967-2004. Samme Knud Sørensen sørgede for den gode stemning med sit klaverspil.

 

Dirigenten bad om kommentarer til beretningen, men ingen ønskede ordet. Hermed var beretningen godkendt.

 

Punkt 3: regnskab og budget. Begge dele blev godkendt med ganske få bemærkninger, som kasseren gjorde rede for.

 

Punkt 4: Indkomne forslag. Der var ikke kommet forslag til generalforsamlingen.

 

Punkt 5: fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent for 2016,

hvilket blev godkendt. Beløbet er derfor uændret: 100kr for enkelt personer og 175kr for samboende.

 

Punkt 6: valg af bestyrelse og suppleanter. På valg til bestyrelsen var: Arne Hansen, Klaus Astrup og Kamma Rasmussen. Der var genvalg af de tre opstillede.

De to suppleanter Anette Astrup og Jørgen Hansen modtog genvalg.

 

Punkt 7: valg af revisor og revisorsuppleant. Tove Pedersen og Per Thornberg modtog begge genvalg.

 

Punkt 8 evt.: Der var ikke den store spørge lyst under evt. og dirigenten gav ordet til formanden, der afslutningsvis takkede alle, der i 2014 havde udvist stor hjælpsomhed i foreningen.

 

Efter generalforsamlingen var der foredrag ved Gunnar Ebbesen, der fortalte om de mange forretninger i Kolding, da han var dreng. Mange interessante butikker og små virksomheder blev nævnt til stor interesse for de fremmødte.

Aftenen sluttede med sang, hvortil Knud Sørensen leverede musikken.

Jørgen Hansen

 

DSC_0007-7 DSC_0008-8 DSC_0011-11 DSC_0012-12

 

 

 

 

DSC_0003-3DSC_0002-2