Generalforsamling 2024


Foreningens beretning for 2023 

Beretning 2023

Bemærk venligst, det er en PDF-fil der downloades:

Referat fra generalforsamlingen den 5. marts 2024 

Seest Lokalhistoriske Forening afholdt den ordinære generalforsamling 2024 i Sognehuset Kirketoft 2, Seest. Generalforsamlingen blev afholdt iflg. foreningens vedtægter. Jørgen Hansen bød, på bestyrelsens vegne, de fremmødte medlemmer velkommen, og gik derefter videre til den omdelte dagsordens punkt

1: valg af dirigent: Bestyrelsen anbefalede Gunnar Storm Thomsen, der modtog valget uden modkandidat. Dirigenten oplyste indledningsvis, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iflg. vedtægterne, og gik derefter videre til næste punkt på dagsordenen.

2: Beretning: Jørgen Hansen oplæste beretningen med vægten lagt på aktiviteterne i 2023 samt arkivets udflytning fra Rytterskolen, der midlertidig kan besøges hos Arne Hansen Overbyvej 29 – efter aftale.

Sæsonen 2023 var præget af nedlukningen af sognehuset i en periode fra april til hen i december, hvilket betød, at foreningen ikke kunne gennemføre de tilrettelagte aktiviteter, den havde set frem til.

Det lykkedes dog at gennemføre Gunnar Storm Thomsens fortælling om Kolding Hørfabrik, der var henlagt til KUC i Ågade. Jørgen Hansen afsluttede beretningen med ordene ”fremtiden kan vi ikke vide, men vi håber vi sammen kan bringe gode ideer og initiativer ind i Seest Lokalhistoriske Forening”. Beretningen blev godkendt uden kommentarer og dens fulde ordlyd kan læses på foreningens hjemmeside.

Herefter gik man videre til punkt

3: fremlæggelse af regnskab og budget:

Regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger.

4: indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag til behandling.

5: fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 2025: Uændret kontingent for 2025.

6: valg af bestyrelse, suppleanter og valg af revisor og suppleant: Eneste ændring var Henrik Hansens udtrædelse som suppleant til bestyrelsen. Ny suppleant blev Susanne Hvid Hansen.

Bestyrelsens sammensætning kan læses på foreningens hjemmeside.

7: eventuelt_ Her rettede bestyrelsen v/ Jørgen Hansen, en meget stor tak til medlemmerne for den trofasthed, og opbakning de gennem årene havde vist foreningen med ordene ”Det er Jer, der er drivkraften bag foreningen”! Ligeledes en stor tak til Gunnar Storm Thomsen for altid at stille sin viden til rådighed som dirigent. Endvidere takkede bestyrelsen Torben og Keld for den store hjælp ved udflytningen af arkivet. Tak til alle, der i løbet af sæsonen, havde bidraget med gode råd. Tak til Henrik Hansen og bestyrelsen for godt samarbejde og sluttelig en stor tak til pigerne i køkkenet.

Som tidligere år valgte bestyrelsen at krydre generalforsamlingen med lidt underhold, der denne gang var lagt i hænderne på ”Syngepigerne”. To på harmonika og 4 med glade stemmer. Sangene var alle danske lige fra: Her i vores hus er glæde til Jeg er sigøjner.

Fremragende underholdning, der fortsatte efter kaffepausen.

Referent: Jørgen Hansen

20240305_195348 20240305_195353 20240305_195407 20240305_195413

IMG_8724 IMG_8761 IMG_8756 IMG_8746 IMG_8743 IMG_8736 IMG_8733