Generalforsamling 2022


20220314_201332-4 20220314_201655 20220314_201203

Referat fra generalforsamlingen 2022 afholdt i sognehuset Kirketoft 2

Seest Lokalhistoriske Forening afholdt den årlige generalforsamling den 14. marts kl.19.00 i sognehuset i Seest, bakket op af 48 fremmødte medlemmer, der havde Erik Voss som gæstetaler.

Jørgen Hansen bød de mange medlemmer samt Erik Voss velkommen, og gik derefter over til dagsordenen, der fulgte foreningens vedtægter.

Første punkt på dagsordenen:

Valg af dirigent.

Bestyrelsen anbefalede Gunnar Storm Thomsen, der blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten kunne oplyse, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gik derefter over til punkt 2 på dagsordenen:

Beretning.

Beretningen blev læst op af Jørgen Hansen, der kunne konstatere, at 2021 i høj grad var præget af coronaen, hvilket bl.a. den sene generalforsamling vidnede om. Vi skulle helt frem til d 14 juni før generalforsamlingen kunne afvikles. Der var ingen gæstetaler da alt endnu lå hen i det uvisse. Det blev til blot ét foredrag, der blev holdt den 20 sept. i sognehuset, hvor foredragsholder Torben Falk fortalte om ”Sikringsstilling Nord”, som godt 50 ønskede at lytte til. Midt i sept. blev jubilæumsfesten tilrettelagt. Resultatet af festen kender vi jo i dag. I samme periode gik Preben Søegaard og Jørgen Hansen i gang med jubilæums skriftet, der blev færdigt til og omdelt ved jubilæumsfesten. Julemødet blev afviklet den 6. dec., denne gang uden gæstetaler, men Knud Sørensen trådte til med sang og et spændende PowerPoint program.

Under ”Lidt af hvert” kunne Jørgen Hansen oplyse, at han og Preben Søegaard havde deltaget ved møder indenfor SLA og Samvirket af Lokalhistoriske Arkiver i Kolding Kommune. Arkivet på Bredevej var i en lang periode nedlukket. Beklageligvis måtte bestyrelsen konstatere, at den ikke kan fremlægge et halv eller helårsprogram p.g.a. af sognehusets lejebestemmelser. Dog fastholdt bestyrelsen, at sognehuset fremadrettet vil være foreningens hjemsted og indrette sig under sognehusets leje regler.

Efter beretningen bad Jette Storm Thomsen om ordet, hvori hun bl. a. roste bestyrelsen for det store arbejde de i det daglige lagde i foreningen, og ikke mindst for en vellykket jubilæumsfest, der blev afholdt i Den Gyldne Hane, hvor også jublæumsskriftet blev omdelt.

Jørgen Hansen sluttede beretningen med ønsket om en vellykket kommende sæson.

Punkt 3 på dagsordenen:

Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.

Tove Poulsen fremlagde såvel regnskab som budget, der blev godkendt uden kommentar.

Punkt 4 på dagsordenen:

Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 5 på dagsordenen:

Fastsættelse af kontingent for 2023.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for sæsonen 2023, der blev godkendt.

Punkt 6 på dagsordenen:

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg til bestyrelsen var Ulla Søegaard og Preben Søegaard. Begge genvalgt.

Valg af to suppleanter for 1 år.

På valg var Anette Astrup og Jørgen Hansen. Begge genvalgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant: På valg som revisor var Tove Pedersen og revisor suppleant Jeanette Baun Rasmussen. Begge modtog genvalg.

Punkt 7 på dagsordenen:

Evt.

Under evt. rettede Jørgen Hansen en stor tak til medlemmer for deres opbakning med ordene: Det ér Jer, og bliver Jer, der er drivkraften bag Seest Lokalhistoriske Forening. Tak for opbakningen til vore aktiviteter.

Ligeledes lød der en tak til Gunnar Storm Thomsen, der altid stiller sig til rådighed for dirigentposten. Tak til Knud Sørensen der leverer sang og musik til foreningens aktiviteter, og tak til menighedsrådet for den udstrakte hånd i forbindelse med Rytterskolen. På arkivets vegne var der tak til Per Thornberg for arkivalier i form af gamle kort, og tak til Judith Jørgensen for dagbøger hun har skrevet om sin tid som frivillig medhjælper på Vestervang på Holbergsvej. Dagbøgerne strækker sig over perioden 2013 til 2021. Dagbøgerne kan ses på arkivet Bredevej 41. Sluttelig takkede Jørgen Hansen ”pigerne” i køkkenet, der altid stiller sig til rådighed med servering.

Efter generalforsamlingen fortalte en veloplagt Erik Voss, i sjove vendinger, om den berømte venstremand Chr. Berg, hvis markante skikkelse i mange år har stået i området ved banegården. Generalforsamlingen sluttede med sangen ”Jeg bærer med smil min byrde” med Knud Sørensen ved klaveret.

Referent: Jørgen Hansen