Generalforsamling 2023


Referat fra generalforsamlingen 2023

Knud Sørensen indledte generalforsamlingen med ”Når vinteren rinder i grøft og i grav”, hvor godt 50 medlemmer var tilmeldt.

Seest Lokalhistoriske Forening afholdt den årlige generalforsamling mandag den 20. marts i sognehuset Kirketoft 2. Generalforsamlingen blev afholdt iflg. foreningens vedtægter, hvor første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Gunnar Storm Thomsen blev enstemmigt valgt og kunne med det samme konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet.

Punkt 2. Beretning, blev læst op af Jørgen Hansen og godkendt uden bemærkninger.

Punkt 3. Regnskab og budget, blev fremlagt og læst op af kasserer Tove Poulsen og godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent. Uændret kontingent for året 2024: 100kr for enkeltpersoner og 175 for husstand med 2 personer.

Punkt 6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt valg af 2 suppleanter og valg af revisor og revisor suppleant.  Arne Hansen fratrådte posten som formand og ny i bestyrelsen blev Jørgen Hansen. Valgt uden modkandidater.

Tove Poulsen og Anette Astrup blev begge genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater. Henrik Hansen og Arne Hansen blev valgt som suppleanter uden modkandidater. Tove Pedersen blev genvalgt som revisor og Jeanette Baun Rasmussen genvalgt som revisor suppleant. Begge uden modkandidater. Efter valget kunne bestyrelsen meddele generalforsamlingen, at arkivets tilstedeværelse i Rytterskolen var blevet opsagt. Det lagde for en stund en dæmper på generalforsamlingen, hvor de mange spørgsmål blev henvist til evt. Her blev mange muligheder bragt til bords, men bestyrelsen mindede om, at den havde taget fat på problemerne. Jørgen Hansen takkede for en vel overstået sæson med vægt på medlemmernes trofaste støtte gennem sæsonen. Der blev rettet en stor tak til Knud Sørensen for sange og spil, og der blev ligeledes rette en stor tak til Per Thornberg for de to bøger om Hylke-Tanholdt  han havde tildelt arkivet.

Efter kaffepausen var der store forventninger til Grethe og Ludvig Dalls billedfremvisning af den renoverede hylkedal. Et utal af flotte billeder blev vist på skærmen og en veloplagt Ludvig kunne på finurlig vis fortælle om hele renoveringen af Hylkedalen, der udløste en stor klapsalve.

Knud Sørensen afsluttede generalforsamlingen med sangen ”Jeg bærer med smil min byrde”.

Mvh. Bestyrelsen

20230320_195516 20230320_195526 20230320_195543 20230320_195555 20230320_195607 20230320_195618 20230320_203608 20230320_203624