Vedtægter


Vedtægter for Seest Lokalhistoriske Forening

§ 1.

Foreningens navn er Seest Lokalhistoriske Forening.

Foreningens hjemsted og arbejdsområde er Seest Sogn, Kolding Kommune

§ 2.

Foreningens formål er

– at indsamle, registrere og opbevare topografiske, historiske og

personalhistoriske oplysninger og materialer af ikke statslig proveniens om Seest.

– at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed og

– at udbrede og styrke interessen for Seests historie og at virke for bevarelse af værdifulde bygninger og miljøer i Seest

 

§ 3.

Som medlemmer kan optages alle personer med interesse for Seests historie. Derudover kan institutioner, firmaer og foreninger optages med almindelige medlemsrettigheder.

§ 4.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved udsendelse pr. mail eller brev til medlemmerne og kan annonceres i de lokale medier. Medlemmerne kan lade sig repræsentere ved fuldmagt, dog kan intet medlem råde over mere end 1 fuldmagt. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

§ 5.

Alle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer dog 1 måned. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, og spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget spørgsmål om vedtægtsændringer, se § 11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer, med en skriftlig motiveret dagsorden. Der indkaldes med 14 dages varsel.

§ 6.

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Desuden vælges to suppleanter, der kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne vælges hvert år. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren fører regnskab og kan på bestyrelsens vegne disponere over foreningens midler. Formanden har tegningsret for foreningen. Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og alle andre møder, den deltager i. Bestyrelsen udgiver et program indeholdende sæsonens arrangementer. Medlemmer kan, hvis de godkender det, oplyses om foreningens arrangementer ved brug af mailadresser. Foreningen kan oprette hjemmeside på internettet. Foreningen kan ikke indmelde de enkelte medlemmer i andre foreninger, men kan samlet tilsluttes foreninger med kulturhistoriske formål.

§ 7.

Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende i godkendte arkivmaterialer og er ansvarligt registreret. Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger er offentligt tilgængelige under opsyn efter de gældende regler om tilgængelighed.

Formanden leder og repræsenterer foreningen. Har formanden forfald træder næstformanden i dennes sted.

§ 8.

Bestyrelsen udpeger en daglig leder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til gældende regler. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af nærmere definerede opgaver.

Bestyrelsen udpeger et medlem til at varetage kontakten til Lokalhistorisk Udvalg i Kolding Kommune.

Alle bestyrelsesmedlemmer er ulønnede.

§ 9.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Regnskabsåret er 1/1 – 31/12. Bestyrelsen kan udelukke restanter.

§ 10.

Revisoren reviderer regnskabet. Revisionen skal foretages ved regnskabsårets afslutning.

§ 11.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer. Forslag om vedtægtsændringer skal fremgå af den udsendte dagsorden.

§ 12.

Foreningens ophør kan besluttes af en til formålet indkaldt generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Eventuel formue og arkivalier tilfalder Kolding Stadsarkiv.

§ 13.

Vedtægterne er således ændret og vedtaget på generalforsamlingen i Seest Sognehus den 7. marts 2016.

Ændringer i § 5 besluttet på generalforsamlingen den 14.juni 2021

signatur