Generalforsamling 2021


 

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2021.

 

Seest Lokalhistoriske Forening afholdt den 14. juni 2021, den årlige generalforsamling i sognehuset Kirketoft 2. 45 medlemmer deltog ved generalforsamlingen.

Første punkt på dagsordenen: Valg af dirigent. Bestyrelsen anbefalede Gunnar Storm Thomsen, der modtog anbefalingen og blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten oplyste, at på grund af restriktionerne i forbindelse med coronaen, kunne generalforsamlingen ikke afholdes, som vedtægterne beskriver, i marts måned. Medlemmerne havde skriftligt modtaget indkaldelsen og var dermed lovligt varslet.

Punkt to: Beretningen. Beretningen blev læst op af Jørgen Hansen, hvori svarerne på de af medlemmernes indkomne ideer indgik, som alle blev bevarede, hvorefter Beretningen blev godkendt.

Punkt 3: regnskab og budget blev godkendt, dog med et spørgsmål om anvendelse af foreningens formue. Spørgeren accepterede spørgsmålet blev besvaret under evt.

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog § 4 (linje 2) ændret til: ”Generalforsamlingen afholdes hvert år i årets første kvartal”. Forslaget blev stillet af hensyn til leje af sognehuset m.v. Forslaget blev godkendt. Ændring af § 5 (linje2), en kortere frist for indsendelse af vedtægtsændringer, valgte bestyrelsen at trække tilbage.

Punkt 5: fastsættelse af kontingent for året 2022, blev godkendt. Enkelt person 100,-kr. husstand, 2 pers. 175,-kr.

Punkt 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Der var genvalg af Arne Hansen, Klaus Astrup og Tove Poulsen. De to suppleanter Anette Astrup og Jørgen Hansen blev genvalgt, og der var genvalg af revisor Tove Pedersen samt revisor suppleant Jeanette Baun Rasmussen.

Punkt 7: Evt:

Under evt. blev spørgsmålet, ang. foreningens formue, besvaret med bestyrelsens ide ang. 10 året for forenings stiftelse i 2012, samt nedlukningen for alle aktiviteter. Bestyrelsen efterlyste tre personer, der sammen med en fra bestyrelsen, ville påtage sig opgaven at arrangere afholdelsen af jubilæet. Medlemmer der ønskede at deltage kunne så rette henvendelse til formanden inden for en måned.

Under generalforsamlingen blev der budt på smørrebrød, vin, kaffe og kransekage. Sluttelig takkede Jørgen Hansen, på bestyrelsens vegne, medlemmerne for den store opbakning i forbindelse med generalforsamling og fremmøde til foreningens arrangementer i øvrigt.

Knud Sørensen sluttede aftenen af med sangen ’Jeg elsker de grønne lunde’. Knud Sørensen havde forinden oplyst, at tanken var henledt til mødet i præsteskoven 2020, hvor sangen blev sunget.

Referent: Jørgen Hansen

20210614_202834 20210614_202826 20210614_202819 20210614_202548 20210614_202218 20210614_202210