Generalforsamling 2016


Generalforsamling 2016

 

Seest Lokalhistoriske Forening afholdt den 7. marts 2016 den årlige generalforsamling i Sognehuset Kirketoft 2, Seest. Med et fremmøde på 50 tilmeldte bød ordfører for bestyrelsen Jørgen Hansen de mange medlemmer velkommen.

Mødet blev indledt med sangen: Når vinteren rinder i grøft og i grav, hvortil Knud Sørensen spillede. Herefter blev dagsordenen fremlagt.

Bestyrelsen anbefalede Per Thornberg som dirigent, der enstemmigt blev valgt.

Under punkt 2, beretningen, blev der lagt stor vægt på den store betydning medlemmernes opbakning havde for lysten og interessen til foreningsarbejdet. Der havde i 2015 været afholdt 8 arrangementer med i alt 296 deltagere. Bestyrelsen tog opbakningen til indtægt for, at foreningen blev ledet på fornuftig vis, at der var styr på økonomien, at samarbejdet med sognehuset og menighedsrådet fungerede fint.

Fremadrettet vil foreningen fortsætte med at arrangere foredrag og ture i den skønne natur i Seest. Også besøg på virksomheder mv. er i støbeskeen. Foreningen hører gerne fra tidligere borgere, der har haft tilknytning til Seest, for evt. at deltage i ”Hvor blev de af”?

Desværre har besøgstallet på arkivet ikke været som man kunne ønske sig. Arkivet har indtil videre åbent den første tirsdag i måneden fra kl. 16.00 til 18.00.

Af nye tiltag kan nævnes, at foreningen er blevet medlem af SLA, der er en sammenslutning af lokalarkiverne. Foreningen har fået sit eget CVR nr. Foreningen uddanner i øjeblikket en arkivar. Loven om digital post er efterkommet. Foreningen søger om optagelse i lokalarkiverne i Kolding kommune. Efter beretningen blev der vist billeder fra de mange arrangementer.

Punkt 3. Regnskab og budget: begge punkter blev godkendt.

Punkt 4. Vedtægtsændringer: godkendt. Vedtægter og ændringer ses på hjemmesiden.

Punkt 5. Til bestyrelsen genvalgtes Torben Pedersen og Erling Poulsen for 2 år og Tove Poulsen. for 1 år. Efter eget ønske udtrådte Kamma Rasmussen af bestyrelsen.

Til bestyrelsen valgtes: Arne Hansen, Erling Poulsen, Klaus Astrup, Torben Pedersen og Tove Poulsen.

Til bestyrelssuppleanter var der genvalg til: Anette Astrup og Jørgen Hansen.

Til revisor var der genvalg til: Tove Pedersen.

Til revisorsuppleant var der genvalg til: Per Thornberg.

Punkt 6. Evt.

Under evt. blev der bl.a. spurgt ind til arkivets berettigelse. Bestyrelsen fastholder arkivets fortsatte eksistensberettigelse. Dirigenten gav herefter ordet til ordføreren, der sluttede generalforsamlingen af med rosende ord til såvel medlemmerne som de mange, der i løbet af sæsonen havde ydet en ekstra indsats for foreningen.

 

Efter generalforsamlingen var der foredrag ved Gunnar Ebbesen under titlen De Tyske flygtninge i Danmark 1945-1949. Per Thornberg og Gunnar Ebbesen modtog, for deres medvirkning, en lille present. Aftenen sluttede med sangen: En lærke letted´ og tusind fulgte, hvortil Knud Sørensen spillede.

På bestyrelsens vegne

Jørgen Hansen

 

_DSC4002_DSC4001_DSC4003_DSC4005_DSC4004_DSC4006