Generalforsamling 2017


Seest Lokalhistoriske Forening afholdt onsdag den 22. marts 2017, den årlige ordinære generalforsamling i sognehuset. Der var 48 tilmeldte og gæstetaler ved generalforsamlingen var Gunnar Ebbesen, og ved klaveret Knud Sørensen. Efter velkomsten gik man over til dagsordenen.

Første punkt på dagsordenen, der blev vist i PowerPoint, var valg af dirigent. Bestyrelsen anbefalede Gunnar Storm Thomsen, der blev valgt uden modkandidater.   Gunnar Storm-Thomsen

Punkt 2: Beretning, blev læst op af Jørgen Hansen.

Punkt 3: Regnskab og budget v/Tove Poulsen, begge punkter blev godkendt.

Punkt 4: Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent for 2018. Uændret kontingent. (100 kr. enkelt person, 175 kr. to samboende personer).

Punkt 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, revisor samt revisorsuppleant. På valg til bestyrelsen var Arne Hansen, Klaus Astrup og Tove Poulsen. Der var genvalg til alle tre. Ligeledes var der genvalg til suppleanterne Anette Astrup og Jørgen Hansen.

Der var genvalg til revisor Tove Pedersen og nyvalg til revisorsuppleant Preben Søegaard. Ud af denne post trådte Per Thornberg.

Punkt 7: Eventuelt

Under eventuelt blev der rettet skarp kritik af bestyrelsen, der havde afvist at oprette et særligt udvalg, indsendt som forespørgsel til bestyrelsen, vedtægterne §8, til nærmere definerede opgaver.  Formanden, Arne Hansen, kunne til kritikken svare, at der dagligt i bestyrelsen arbejdedes med at finde frem til begivenheder og personer i Seest, hvilket var det primære i spørgsmålet. Derfor var et særligt udvalg venligt blevet afvist.

Efter endt diskussion gav dirigenten ordet til Jørgen Hansen for en afsluttende bemærkning, der, ved navns nævnelse, takkede såvel enkeltpersoner som alle for den store opbakningen, der blev vist foreningen.

Herefter var der kaffebord og foredrag ved Gunnar Ebbesen og afsluttende sang med Knud Sørensen ved klaveret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Se beretningen under billederne:

DSC_0001DSC_0005DSC_0013DSC_0008DSC_0007

 

 

 


DSC_0010

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Beretning:

Seest Lokalhistoriske Forening kunne den 28. feb. i år, fejre sit fem års jubilæum. I den anledning havde bestyrelsen valgt at invitere medlemmerne til Cabaret, og fik dermed lejlighed til at sige medlemmerne tak for den store opbakning gennem årene.

Aktivitetsstatus 2016:

Der har været afholdt syv arrangementer, fem i sognehuset og to udendørs. Til de seks arrangementer har tilslutningen ligget omkring de 50 pr. gang. Et arrangement var ved borgerforeningens juletelt ved Rema 1000 sidst i nov. og turen til plovfuren. Samtlige arrangementer kan ses på foreningens hjemmeside, hvilket også er gældende for samtlige arrangementer der har været afholdt. I alt 37.

Angående hjemmesiden, ja så ved vi godt der er mangler, især under gamle billeder. Desværre har vores hjemmesidebestyrer Preben Søegaard været langtidssygemeldt, hvilket har betydet, at kun arrangementerne er blevet opdateret. Preben er i dag tilbage på sporet og ønsker at fortsætte arbejdet med hjemmesiden.

Andre og nye tiltag:

Foreningen er nu, langt om længe, blevet godkendt i arkivsamvirket i Kolding, hvilket bl.a. betyder, at vi inden længe vil gå i gang med at registrere vore arkivalier på en anderledes måde end vi gør i dag. Alle arkivalier er forsvarligt opbevaret i brandsikrede skabe.

Den 27. sep. blev Seest Bydelsråd oprettet. Dette skete ved en stiftende generalforsamling afholdt på Bakkeskolen. Rådets virke bliver bl. a. varetagelse af ansøgninger til kommunen. Herunder foreninger. Desværre har Borgerforeningen måttet dreje nøglen idet deres lokaler blev inddraget i forbindelse med Bakkeskolens udvidelse. Det betød også farvel til bladet de udgav, som vi havde stor gavn af. Seest Samling barsler i øjeblikket med at få et Seestblad op at stå.

Lidt fra bestyrelsens aktiviteter:

To fra bestyrelsen deltog ved statsarkivets årlige møde med arkiverne. Tre deltog ved mødet på Bakkeskolen ang. Seest Bydelsråd. Klaus Astrup har deltaget på kurser for arkivarer. Der er folk på arkivet den første tirsdag i måneden fra 16-18. (og kaffe på kanden). Og så har der været en lille fremgang i medlemstallet, der nu tæller 102. Derudover arbejdes der hele tiden med at finde gode emner til kommende foredrag samt udendørsaktiviteter. Et større arkivarbejde venter forude.

Fremadrettet:

En planlægningskalender er ikke på programmet idet sognehuset fastholder en to måneders udlejningsfrist. Det har bestyrelsen valgt at tage til efterretning og tilrettelægger aktiviteterne derefter.

Der vil fortsat blive afholdt foredrag og andre aktiviteter. Vi beder alle, der ligger inde med en god Seesthistorie byde ind med en sådan. Ligeledes søger vi efter personer der har haft tilknytning til Seest til vores serie ”Hvor blev de af”?

Vender vi blikket mod aviserne, må vi erkende, at der ikke er en eneste dag, hvor der ikke afholdes foredrag eller lignende. Det betyder vi skal være omhyggelige med valg af foredragsholdere. Heldigvis har vi medlemmer der bidrager med dette.

Tilbage er kun at sige: Kære medlem, ”glæden ved det frivillige arbejde for Seest Lokalhistoriske Forening, er Jeres fortjeneste.