Historie


Seest Lokalhistoriske Forening. Stiftet den 28. februar 2012.

Ideen til en i lokalhistorisk forening i Seest tager sin begyndelse i 2009, hvor Arne Hansen Overholmgård i Seest, på opfordring af sognepræst Kristina Nilsson ved Seest Kirke, skriver et indlæg til Seest Sogns Kirkeblad med titlen Plovfuren og jernbanen – en ådal med historie.

I 2010 bliver Arne Hansen på ny kontaktet af Kristina Nilsson for en ny historisk artikel til kirkebladet om det gamle Seest. Arne Hansen bidrager denne gang med indlægget ´Overbyvej og teglværkerne` Seest – et arbejderkvarter.
Efter dette historiske indlæg nævner Arne Hansen over for Kristina Nilsson, at der burde laves en historisk forening i Seest. Hertil svarer Kristina Nilsson, at hun gerne vil være ham behjælpelig med at føre ideen videre. Herefter enedes Arne Hansen og Kristina Nilsson om at gøre et forsøg på at samle en arbejdsgruppe med historisk interesse, med henblik på en lokalhistorisk forening i Seest.

Den17. maj 2011 indkaldes, via opslag og rundspørge, til det første møde i sognehuset for interesserede. En halv snes borgere mødte op på dagen. Efter en præsentation af de fremmødte gjorde Kristina Nilsson rede for kirkens historie. Efterfølgende blev en navneliste over de fremmødte ud- færdigt og datoen for næste møde fastsat til den 7. sept. 2011.
På dette mødet blev en arbejdsgruppe nedsat og datoen for en stiftende generalforsamling fastsat til den 18. jan. 2012.

Generalforsamlingen den 18. jan. 2012 kunne ikke gennemføres idet den valgte dirigent Per Thornberg konstaterede over for forsamlingen, at arbejdsgruppen havde glemt at udarbejde vedtægter. En ny dato for en stiftende generalforsamling blev fastsat til den 28. feb. 2012.
På Generalforsamlingen den 28. feb., hvor 40 borgere mødte op, fik foreningen navnet: Seest Lokalhistoriske Forening. En bestyrelse blev valgt og fik følgende medlemmer, der senere konstituerede sig selv: Erling Poulsen, Arne Hansen, Torben Pedersen, Kamma Rasmussen og Klaus Astrup. Suppleanter for bestyrelsen: Claus Stokholm og Anette Astrup. Revisor: Tove Pedersen og revisorsuppleant Per Thornberg. Foreningens første formand blev Erling Poulsen. Foreningen har i dag 40 medlemmer og egen hjemmeside.

JH

 

Referat fra den stiftende generalforsamling

Dagsorden til den

Stiftende generalforsamling den 28. februar 2012 kl. 19.00 for Seest lokalhistoriske forening:

0) Arbejdsgruppen præsenteres, og der gøres rede for ideen med en lokalhistorisk forening.

Ad 0) Erling Poulsen fortalte kort om det indledende arbejde med en kommende lokalhistorisk forening i Seest; bl.a. i et samarbejde mellem Arne Hansen, Anton Yding og Erling Poulsen. Seest kirke har stille et lokale til rådighed.

1)     Valg af dirigent (forslag: Per Thornberg) og valg af referent.

Ad 1) Per Thornberg valgt som dirigent. Niels Frahm valgt som referent.

2) Foreningens navn (Forslag: Seest Lokalhistorisk(e) Forening)

Ad 2) Efter en kort meningsveksling blev foreningens navn enstemmigt besluttet til at være Seest Lokalhistoriske Forening

3)     Vedtægter (Forslag) bemærk især valg af bestyrelse (5 eller 7 medlemmer)

Ad 3) Det blev af Per Thornberg præciseret, at alle fremmødte har én stemme, og at foreningen nu dannes med de fremmødte. Det uddelte forslag til vedtægter blev gennemgået. Navnet for foreningen § 1 blev rette til Seest lokalhistoriske Forening. I § 4 blev afholdelse af ordinær generalforsamling fastsat til afholdelse ”i marts måned”, og at generalforsamling kan annonceres ”i de lokale medier”.

4)     Valg (valg af 5 til bestyrelsen, 2 suppleanter, 1 revisor, 1 revisor suppleant)

Ad 4) Valgt til bestyrelsen:

Erling Poulsen, Opalvej 21, 6000 Kolding

Arne Hansen, Overbyvej 29, 6000 Kolding

Torben Pedersen, Steen Blichersvej 24, 6000 Kolding

Kamma Margrethe Rasmussen, Seest Bakke 121, 6000 Kolding

Klaus Astrup, Sdr. Kongevej 22, 6000 Kolding

Valgt til suppleanter for bestyrelsen:

Claus Stokholm, Hauchsvej 6, 6000 Kolding

Anette Astrup, Seestvej 39, 6000 Kolding

Valgt som revisor:

Tove Pedersen, Kringsvænget 48, 6000 Kolding

Valgt som revisor suppleant:

Per Thornberg, Tandholtvej 5, 6000 Kolding

5) Kontingent (Forslag: 125 kr. pr år pr person, 150 kr. pr år pr husstand)

Ad 5) Efter forslag blev det vedtaget, at kontingentet for medlemskab af foreningen er: 100,00 kr. pr. person og 175,00 kr. for ægtepar / samboende (begge med stemmeret)

6)     Evt.

Ad 6) Der blev foreslået:

–         at den nytiltrådte bestyrelse opretter en hjemmeside til den nystiftede forening. Kolding kommune tilbyder gratis skabelon for en hjemmeside,

–         at man husker, at lave reklame for foreningen i bl.a. de lokale medier,

–         at der bliver sørget for hurtigst mulig at få lavet en ind­meldelsesblanket til foreningen,

–         at der hurtigt bliver etableret en bankkonto til indbetaling af kontingent,

–         at bestyrelsen får hjælp til at arkivere materialet, som foreningen modtager. Man kan sikkert få hjælp ved Kolding Stadsarkiv

–         Til sidst bekendtgjorde Gunnar Storm Thomsen, formand for LOKALHISTORISK FORENING FOR KOLDING OG OMEGN,

at de gerne vil hjælpe den  nye  forening i Seest – som partner.

Referent: Niels Frahm

__________________

Underskrift